Jentrade / Dizionariut toponomastic
Jentrade
Prefazion
Notis
Mande une corezion o une zonte
 

Dizionariut toponomastic

Furlan / Italiano / Slovensko / Deutsch /
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | indis

RacolÓne
RamÓndul
RamussiŔl
RanzÓn
Ranze (RÓngjis)
RaspÓn
Raucýc
RÓune
Raussŕt
Ravasclŕt (MonÓi)
RaviŔi
Ravýnis
Rav˛se
ReÓne
Redip¨ie (Redip¨lie)
Red˛ne
RemanzÔs
Re˛nis
RŔsie
Resi¨te (Rese¨te)
Rýbe
Rýbis
Riclűs
Rišűl
Ridincýc
RigulÔt
RisÓn
Rýu
Rýul
RiulÓde
RivÓgo
River˛te
River˛te
Rividýscje
RiviŔre
RiviŔre
RivignÓn
Rývis
Rývis DarcjÓn
Riv˛lt
Riv˛te
RodeÓn dal Alt
RodeÓn dal Bas
RomÓn
RomÓnits
RomÓns
RomÓns
RomÓns
RompagnŔl
RoncjŔtis
R˛ncjis di FaŔdis
R˛ncjis di Monfalc˛n
R˛ncjis di TisÓne
R˛ncjis di ToreÓn
Rond˛n
Rondovŕr
R˛pe
RorÓi
RorÓi Grant
R˛ri
RosÓcis
RoscjÓ
Rose
RoverÔt
RoverbÓs
Roverŕt
RuÓlis
RuÓlp
R¨bie
Rude
RuŔde
Runcje
Runcje
R¨ncje
R¨ncjis
R¨ncjis
R¨ncjis
Runtýne
Rupe
R¨pis
Rusclŕt
R¨ssits Dis˛re (R¨ssis Dis˛re)
R¨ssits Dis˛t (R¨ssis Dis˛t)
RutÔrs (RutÓrs)
Rute
RuvignÓns
Ruvýgne

In caratar "normÔl" a son segnadis lis frazions, in "nerut" i comuns.